کتاب سیستم عامل

کتاب سیستم عامل

کتاب سیستم عامل

سیستم عامل ویندوز ۷برای حفظ امنیت در هنگام کار با سیستم، حسابهای کاربری ۱را تعریف کرده است. حسابهای کاربری در حالت کلی به دو دستهی زیر تقسیم میشوند:
١ـ حسابهای کاربری تعریفشده روی یک رایانه ی مستقل
۲ـ حسابهای کاربری تعریف
شده روی رایانه ی عضو شبکه
نوع دوم حساب
های کاربری، هنگامی کاربرد دارند که قصد برقراری ارتباط و استفاده از منابع اشتراکی رایانه ی دیگر یا یک سرویسدهنده را داشته باشید. بدینترتیب در صورتی که رایانه ی شما عضوی از گروه کاری ( )Work Groupباشد یا در یک دامنهی کاری  ( )Domainقرار داشته باشد، داشتن یک حساب کاربری برای پیوستن به شبکه ضروری است. ایجاد گروههای کاربری در سیستمعامل های مدیریت شبکه مانند Windows 2000 Professional کاربرد دارد. در این قسمت، این نوع حسابهای کاربری بررسی نمیشوند

در این کتاب سیستم عامل خواهید خواند:

فصل اوّل: مدیریت حساب های کاربری و محیط امنیتی 
فصل دوم: نگهداری از سیستم عامل ویندوز ۱۷
فصل سوم: نظارت بر عملکرد رایانه  ۵۶
فصل چهارم: معرفی سیستم عامل لینوکس و نصب آن   ۸۰
فصل پنجم: کار با محیط و برنامه های لینوکس دبیان  
۱۰۶

سیستم عامل نرم افزار

جعبه دانلود

عنوان : دانلود کتاب سیستم عامل لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید