مفاهیم بانک اطلاعاتى

مفاهیم بانک اطلاعاتى

مفاهیم بانک اطلاعاتى

در این جزوه به معرفى تعاریف و مفاهیم اولیۀ بانکهای اطلاعاتى خواهیم پرداخت. اگرچه نرمافزارهای کاربردی به سهولت قابل استفاده هستند،امابدون دانستن دقیق مفاهیم نمی توان از آنها به طور مناسب استفاده کرد و هیچگاه نمی توان بانک اطلاعاتى کارآمدی را ایجاد و پیاده سازی کرد.

بانکهاى اطلاعاتى یکى از انواع سیستمهاى  ذخیره و بازیابى اطلاعات است. سیستم ذخیره و بازیابى سیستمى است که به کاربر امکان مىدهد تا داده ها و اطلاعات خود را ذخیره، بازیابى و پردازش نماید

نظر به تعریف عام بالا، موارد زیر قابل ذکر است:
۱ــ کاربر مىتواند داراى قابلیت »برنامه سازى  یا فاقد این مهارت باشد.
۲ــ داده مىتواند متن، تصویر، صوت و نظایر آن باشد.
سیستم ذخیره و بازیابى اطلاعات با گذشت زمان، از مفهوم ٔ ساده فایلینگ
به صورت زیر توسعه پیدا کرده است:
Filing System (FS) ــ سیستم فایلینگ
Data Management System (DMS) ــ سیستم مدیریت داده ها
Database Management System (DBMS) ــ سیستم مدیریت پایگاه داده ها
Knowledge Base Management System (KBMS) ــ سیستم مدیریت پایگاه دانش

در این جزوه خواهید خواند:

۱ــ۱ــ کلىات ۲
۲ــ۱ــ مفاهىم مقدماتى در ذخىره و بازىابى ۳
۳ــ۱ــ عملىات روى رکوردها ۵
۴ــ۱ــ سىستم فاىلىنگ (۷ )FS
۵ــ۱ــ پاىگاه دادهها ۸
۶ــ۱ــ سىستم مدىرىت پاىگاه داده ۹
ٔ ۷ــ۱ــ مفاهىم پاىه پاىگاه دادهٔ رابطهاى ۱۲
۸ــ۱ــ قدمهاى طراحى بانک اطلاعاتى ۱۸
خودآزماىى ۲۶
 

پایگاه داده دروس دانشگاهی

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه مفاهیم بانک اطلاعاتى لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید