دانلود جزوه مهندسی فناوری اطلاعات ۲

دانلود جزوه مهندسی فناوری اطلاعات 2خلاصه کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت جلد ۳

خلاصه فناوری اطلاعات در مدیریت که یکی از دورس اختصاصی مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(مهندسی it)می باشد که در ۱۴۱ صفحه تهیه شده است.

خلاصه ای بر فناوری اطلاعات برای مدیریت جلد ۳
(مهندسی فناوری اطلاعات )۱
نویسنده: افرایم توربان
مترجم: حمید رضا ریاحی

مقدمه:

قابلیت بنگاه چیست؟
عبارت است از ظرفیت ان برای به کارگیری منابع ارزشمند- قابلیت ها شامل توانمندیهایی چون قابل اعتماد بودن انعطاف پذیری سازمانی واکنش سریع به روندهای جدید مشتریان و چرخه حیات کوتاه محصول است.
سه ویژگی منابه که به انها قابلیت ایجاد مزیت راهبردی میدهند چیست؟
ارزش- کمیابی- تناسب.ارزش یک منبع به تاثیر ان در توانمندسازی بنگاه برای پیاده سازی راهبردهایی که کارایی و اثربخشی را افزایش میدهند بستگی دارد.منابع باید کمیاب باشند تا موجبات مزیت های رابردی را فراهم اورند.تناسب به توانایی بنگاه برای ایجاد درامد از طریق منبع اطلاق میشود.

محدودیت های پردازش کاربر نهایی چیست؟
کاربران نهایی ممکن اسففت در زمینه کامپیوتر، دارای مهارت کافی نباشففند، بنابراین اگر کنترل های لازم اعمال نشود، کیفیت و هزینه، به خطر خواهد افتاد.
به علاوه، بسفیاری از کاربران نهایی، زمان لازم برای مستندسازی کار خود صرف نمی کنند وممکن است در رعایت کامل اصول امنیتی، کوتاهی نمایند.

برون سپاری در تحصیل برنامه ها به چه معناست؟
شرکت های کوچک یا متوسفطی که پرسنل فناوری اطلاعات و بودجه کمتری دارند از خدمات پیمانکاران خارج از شفرکت، بیشفتر بهره می برند . این پیمانکاران، در شرایط خاص برای شرکت های بزرگ نیز گزینه خوبی محسففوب می شففوند . اسففتفاده از پیمانکاران یا سففازمان های خارجی برای کسففب خدمات فناوری اطلاعات، برونسفپاری نامیده می شفود .شفرکت های بزرگ، زمانی برون سپاری را انتخاب می کنند که می خواهند بدون سففرمایه گذاری اولیه بالا، فناوری های جدید اطلاعات را آزمایش کنند، شففبکه های داخلی خود را حفاظت نمایند یا از متخصصین کمک بگیرند .پیمانکاران می توانند کل یا بخشی از کارهای مربوط به توسعه فناوری اطلاعات را بر عهده بگیرند.

 

 

 

مهندسی فناوری اطلاعات

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه مهندسی فناوری اطلاعات 2 لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید