جزوه مفاهیم شبکه

جزوه مفاهیم شبکه

جزوه مفاهیم شبکه

یکى از مسایل مهم در شبکه هاى  کامپیوتری انتقال اطلاعات در کانال هاى ارتباطى (سیم، کابل،رسانه انتقال) است. در این کانالها بین دستگاه فرستنده و دستگاه گىرنده شىوه هاى مختلف ارسال وجوددارد. مىتوان اىن پرسش ها را مطرح کرد که آبا روش ارسال به صورت بیت به بیت و جداگانه باشد باگروهى از اطلاعات با هم ارسال شوند با اىن پرسش که آىا فرستنده آنها را همانند یک اىستگاه فرستنده رادیویى ارسال نماید ىا از روشى که در مخابرات براى انتقال صوت به کار مبرود، استفاده شود.

در این جزوه خواهید خواند:

مفاهیم شبکه و اجزای آن……………………………………………………………۲
١ــ١ــ مقدمه ………………………………………………………… ۲
٢ــ١ــ مزایا ی استفاده از شبکه های رایانه ای …………………………………… ۴
٣ــ١ــ اجزای ىک شبکه رایانه ای ………………………………………….. ۷
۴ــ١ــ تقسىم بندی شبکه های رایانه ای از نظر ابعاد و گستردگی فیزیکی………………….. ۸
۵ــ١ــ تقسىم بندی شبکه های رایانه ای از نظر مدل سرویس دهی ………………………. ۱۱
۶ــ١ــ انواع شبکه های بیسیم …………………………………………….. ۱۳
خودآزماىی و پژوهش 

دروس دانشگاهی شبکه های کامپیوتری

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه مفاهیم شبکه و اجزای آن لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید