جزوه آموزش شبکه های وایمکس

جزوه آموزش شبکه های وایمکس

جزوه آموزش شبکه های وایمکس

در این مطلب جزوه آموزشی در مورد شبکه های بی سیم وایمکس | WiMAX در سایت قرار داده ایم که شما می توانید هم اکنون این جزوه را با فرمت PDF به صورت رایگان دریافت کنید . 

توضیحات :

وای ﻣﮑﺲ . ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ World wide Interoperability for Microwave Access ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از روﺷﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ.  اﯾﻦ   ﻣﮕﺎ ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وای ﻣﮑﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۷۲ﻓﻨﺎوری ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﻌﺎدل IEEE 802.16 )دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻ( ﺑﻮده و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر، ﻧﺎم آن ﺗﻮﺳﻂ ، اﻧﺠﻤﻦ وای ﻣﮑﺲ   ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ، وای ﻣﮑﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ۲۰۰۱ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻓﻨﺎوری(   ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﺳﯿﻢ و last mile)  . ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد DSL ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ وای ﻣﮑﺲ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت دور ﺑﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻢ ﺗﺠﺎری ﺷﻮد و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وای ﻣﮑﺲ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را در  اﻧﺪوﻧﺰی ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم  ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ، از ﻃﺮﯾﻖ وای ﻣﮑﺲ ۲۰۰۴ ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد.   ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ از وای ﻣﮑﺲ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ )ﮐﻤﯿﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺪرال (ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت در FCC ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻃﻮﻓﺎن ﮐﺎﺗﺮﯾﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. 

 

سرفصل ها : 

 • چکیده
 • مقدمه
 • تاریخچه وایمکس
 • وایمکس چیست ؟
 • مشخصات شبکه های وایمکس
 • بخش های اصلی سیستم وایمکس
 • مزایا و برتری های وایمکس
 • یک سیستم وایمکس دارای دو بخش کلی است
 • خصوصیات سیستم وایمکس
 • تفاوت وایمکس و وای فای چیست ؟
 • و …

جزوه دیگر در راستای این مطلب :

مباحث دیگر مربوط به شبکه های کامپیوتری را می توانید در این بخش مشاهده نمایید .

دروس تخصصی دروس دانشگاهی شبکه های کامپیوتری

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه آموزش شبکه های وایمکس لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید