جزوه معماری کامپیوتر

جزوه معماری کامپیوتر

جزوه معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر دانش طراحی مفهومی و شناخت اجزای رایانه است.معماری کامپیوتر یکی از گرایش‌های مهندسی کامپیوتر است. در این گرایش با اجزای داخلی کامپیوتر که مراحل انجام یک دستور را بر عهده دارند و چگونگی کار آنها آشنا میشویم. در این گرایش واحد کنترل مرکزی و حافظه به عنوان دو بخش اصلی کامپیوتر معرفی میشوند و در ادامه به بررسی ارتباط آنها و ساختار درونی آنها میپردازند. برای درک موضوعات مطرح شده در این گرایش آشنائی با مبحث مدارهای منطقی لازم و ضروری است.

فهرست جزوه معماری کامپیوتر

۲- آشنایی با سطوح طراحی و ادوات مورد استفاده در رجیسترها
۱-۲ : سطوح طراحی در کامپیوتر
Multi plexer) 2-2) مالتی پلکسر :
Decoder) 3-2) : کدگشا
encoder) 4-2) : کدگذار
Logic Array) 5-2) : آرایه منطقی
BUS) 6-2) : گذرگاه
 BUS -1اختصاصی (dedicated Bus)
BUS -2 مشترک (Common BUS )
۳- طراحی پردازنده
CPU 1- : وظیفه اصلی ۳
Cpu 2-3 : وظیفه فرعی
وحافظه اصلی I/O با CPU 3-3 : ارتباط
Memory Mapped I/O : 1 -3-3
I/O Mapped I/O : 2 -3-3
Von Neuman) 4-3) ماشین وان نیومن:
٣
۱ : دستورالعملهای ماشین وان نیومن -۴-۳
۲: روشهای گسترش ماشین وان نیومن -۴-۳
Parallel Processing) 5-3) : پردازش موازی
فصل دوم- طراحی واحد محاسبه و منطق
-۱ نحوه نمایش داده در کامپیوتر
BCD) 1-1) : اعداد بی سی دی
EX – 2-1) : اعداد افزایش سه تایی ( ۳
Gray) 3-1) : کد گری
EX-3 Gray) 4-1) : کد گری – افزایش سه تایی
Floating Point) 5-1 : اعداد ممیز شناور
۲- مدارات جمع کننده
Full Adder) 1-2) : طراحی جمع کننده کامل
Serial Adder) 2-2) : طراحی جمع کننده سریال
Ripple Carry Adder) 3-2) : طراحی جمع کننده با رقم نقلی پله ای
Carry Lookahead Adder) 4-2) : طراحی جمع کننده با پیش بینی رقم نقلی
-۳ مدارات ضرب کننده
۱-۳ : ضرب کننده برای دو عدد قدر مطلق علامت
۴
۲’s 2-3 : ضرب دو عددمتمم ۲ یا
۳-۳ : روشهای سریع ضرب
Booth 1: روش ضرب -۳-۳
۲ : ضرب به کمک مدارات ترکیبی (ضرب آرای های) -۳-۳
-۴ مدارات تقسیم کننده
۱-۴ : تقسیم به روش مقایس های
Restoring 2-4 : تقسیم به روش
Non Restoring 3-4 : تقسیم به روش
۵- اعمال اصلی دراعداد ممیز شناور
۱-۵ : عمل جمع دراعداد ممیز شناور
۲-۵ : عمل ضرب در عدد ممیز شناور
۳-۵ : مدار جمع وتفریق دو عدد ممیز شناور
فصل سوم – طراحی واحد کنترل وحافظه
-۱ طراحی واحد کنترل
۱-۱ : روش سیم بندی شده
State Table Method : 1 -1-1
Delay Element Method : 2 -1-1
Seqence Counter Method : 3 -1-1
۲-۱ : روش ریز برنامه سازی
۵
Micro Programmed) 3-1) : طراحی واحدکنترل به روش ریزبرنامه سازی
Memory Organization) -2) سازمان حافظه
۱-۲ : جنس حافظه
Semiconductor) 1) : حافظه نیمه رسانا -۱-۲
Magnetic Core) 2 ): حافظه حلقه های مغناطیسی -۱-۲
۲-۲ : سلسله مراتب ذخیره سازی اطلاعات
Cache 3 : انواع -۲
Direct Mapping -1 -3 -2
Set – Associative – ۲ -۳ -۲
Associative mapping – 3 -3-2
۴-۲ :حافظه انجمنی
-۳ روشهای متفاوت انتقال اطلاعات بین کامپیوتر ودستگاههای جانبی
programed I/O) 1-3) :برنامه ریزی ورودی / خروجی
 Intrupt) 2-3 ): وقفه
Direct Memory Access) (DMA) 3-3) : دسترسی مستقیم به حافظه

دروس تخصصی معماری کامپیوتر

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه معماری کامپیوتر لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید