جزوه طراحی و پیاده‌سازی زبانها

جزوه طراحی و پیاده‌سازی زبانها

جزوه طراحی و پیاده‌سازی زبانهای بر اساس کتاب ترنس دبلیو . پرات و مارون وای. زیلکوویتز

طراحی و پیاده سازی زبان ها یکی از دورس مهندسی کامپیوتر می باشد که این جزوه در  ۱۰ فصل برای شما دانشجویان آماده شده .پیاده سازی زبان های دبلیو یکی از مراجع این درس می باشد .که  این جزوه بسیار خوب و روان تمام فصول کتاب  رو بیان کرده.

  • نکاتی در مورد زان ها
  • اثرات معماری کامپیوتر
  • انواع داده اولیه
  • بسته بندی
  • وراثت
  • و…

صفات یک زبان خوب :
وضوح ، سادگی ، یکپارچگی
: هر زبان یک چهار چوبی را برای فکر کردن راجع به الگوریتم ها برای برنامه نـویس تـدارک می بیبند ، باید این زبان مفاهیم واضح ، ساده و یکپارچه را برای برنامه نویس تـدارک ببینـد تـا اینکـه بـرای طراحـی الگـوریتم استفاده شود ، پس می توان گفت قابلیت خوانایی برای نحو یک زبان syntaxیک اصل اساسی محسوب می شود.
قابلیت تعامد  : منظور از تعامد این است که بتوانیم ویژگی های مختلف یک زبان را با همدیگر ترکیب کنیم و ترکیب حاصل با معنی باشد در این حالت ، حالت های استثنا و موارد خاص کاهش پیدا می کند.
طبیعی بودن برای کاربرد ها : هر زبانی که داری نحو) (syntaxنز دیک به الگـوریتم باشـد یعنـی اجـازه دهـد کـه برنامـه
ساختار منطقی مر بوط به الگوریتم را منعکس کند مناسب تر خواهد بود.
پشتیبانی از انتزاع: یعنی اینکه بتوانیم از اعمال موجـود در یـک زبـان بـرای نـوع هـای داده ای جدیـد استفاده کنیم، ایده آل می باشد که یک زبان به کاربر اجازه دهد که کاربر بتواند نوع های داده ای جدید را تعریف نموده و اعمال تو کار سیستم را برای آنها استفاده کند

طراحی و پیاده سازی

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه طراحی و پیاده‌سازی زبانها لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید