اسلایدهای طراحی و پیاده‌سازی زبان‌ها

اسلایدهای طراحی و پیاده‌سازی زبان‌هااسلایدهای طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌سازی بر اساس جعفرنژاد قمی

درس طراحی و پیاده سازی زبانها از دروس مهندسی کامپیوتر می باشد که  در گرایش های مختلف  تدریس می شود و منبع درسی آن کتاب طراحی پیاده سازی جعفر نژاد می باشد.این اسلاید ها خلاصه نکات مهم این کتاب می باشند که در  ۴۸۴ اسلاید اماده شده. این جزوه تلاش شده است تمام سرفصلهای درس پوشش داده شود. در مورد این جزوه یادآوری این نکته مهم، ضـروری است که این جزوه جهت کمک به دانشجویان در کاهش یادداشت برداری، ترسیم شکلها، مثالهـا در هنگـام تـدریس بـوده  است. بنابر این در کنار این جزوه، هر دانشجو مطابق با ذوق و سلیقه خود، جزوه ای دست نویس خواهـد داشـت کـه حـاوی
یادداشت ها به منظور تکمیل و تفهیم این جزوه است.این جزوه، ادعای جایگزینی مراجع اصلی این درس را ندارد بلکه تنها خلاصه ای از مطالب مهم از مراجع درس است.

  • نکاتی در مورد زان ها
  • اثرات معماری کامپیوتر
  • انواع داده اولیه
  • بسته بندی
  • وراثت
  • و…

فایل های دستیابی مستقیم
درفایل ترتیبی، عناصر به ترتیبی که درفایل قرار دارند بازیابی می شوند.گرچه عملیات محدودی برای جا به جایی اشـاره گـر موقعیت فایل وجود دارد، ولی در این فایل ها دستیابی تصادفی به عناصر، غیر ممکن است. فایـل دسـتیابی مـستقیم طـوری سازمان دهی می شود که می توان به هر عنصر به طور تصادفی دست مثل آرایه و رکورد.عنصر به کار می رود، کلید نام دارد که ممکن است یک مقدار صحیح یا شناسه دیگری باشد. اگر یک مقدار صحیح باشـد، کلیـد شبیه اندیس معمولی است که برای تعیین عنصری از فایل به کار می رود. اما، چون فایل دسـتیابی مـستقیم، در حافظـه ثانویـه ذخیره می شود، پیاده سازی فایل و عملیات انتخاب، متفاوت از آرایه است.

 

 

طراحی و پیاده سازی

جعبه دانلود

عنوان : اسلایدهای طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌سازی بر اساس جعفرنژاد قمی لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید